General Average

General Average hay Hi sinh tổn thất chung là một rủi ro trong bảo hiểm vận tải biển, là việc hi sinh tài sản để cứu các tài sản còn lại trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Hi sinh tổn thất chung bao gồm vứt hàng xuống biển (Jettison) và hàng bị sóng cuốn xuống biển (Washing Overboard).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.