Franchise

Franchise là nhượng quyền kinh doanh, là cho phép một cá nhân hay tổ chức được kinh doanh hàng hoá hay dịch vụ theo hình thức, phương pháp kinh doanh đã được áp dụng trong thực tế của bên nhượng quyền tại một khu vực cụ thể.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.