Entrusted import

Entrusted import: Ủy thác nhập khẩu là hoạt động thương mại theo đó bên nhận ủy thác sẽ tiến hành nhập khẩu hàng hóa với danh nghĩa của mình nhưng với chi phí do bên ủy thác chịu. Bên ủy thác phải thanh toán phí ủy thác cho bên nhận ủy thác.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.