Dangerous Goods Declaration

Đối với hàng hóa nguy hiểm, trước khi đóng gói (packing), chủ hàng phải cung cấp thông tin hàng hóa cho người vận chuyển dưới dạng Yêu cầu hàng hóa nguy hiểm – Dangerous Goods Request (DGR)

và sau khi đóng gói, dưới dạng Tờ khai Hàng hóa Nguy hiểm – Dangerous Goods Declaration (DGD – hay MULTIMODAL DANGEROUS GOODS FORM) cùng với Nhãn Hàng hóa Nguy hiểm (Dangerous Goods Labels)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.