Corrosion threshold

Corrosion threshold (ngưỡng ăn mòn): Độ ẩm tương đối từ 40% trở lên sẽ làm tăng nguy cơ ăn mòn các loại hàng hóa có vật liệu là kim loại đen.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.