Chargeable weight

Chargeable weight (Weightcharge) hay trọng lượng tính cước, trong lượng quy đổi là trọng lượng mà người cung cấp dịch vụ vận tải sẽ tính cước cho khách hàng .

Cách tính CW: So sánh trọng lượng thể tích của hàng hoá với trọng lượng thực tế, cái nào cao hơn thì được chọn là trọng lượng tính cước

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.