Agency Agreement

Hợp đồng đại lý (Agency Agreement) là bản hợp đồng trong đó bên ủy thác ủy nhiệm cho đại lý thay mình để thực hiện một số công việc nhất định.

Số tiền thù lao được ghi trong hợp đồng được gọi là hoa hồng đại lý.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.