Dự án Gas to liquid project, UzbekistanNguyên Đăng Việt nam FWD